Musikk fordypning 2

Musikk fordypning handler om å fordype seg i skapende prosesser ved å utvikle en kunstnerisk stemme, og ved å arbeide med ulike teknikker for arrangering og komponering og varierte tilnærminger til improvisasjon. Faget skal stimulere elevenes utforskertrang i møte med musikalsk materiale fra ulike tradisjoner, inkludert fra den norske og den samiske folkemusikken. Videre skal faget gi elevene erfaring med å arrangere og komponere et variert repertoar og å legge dette til rette for ulike besetninger, og ruster elevene til å delta i aktiviteter og oppsetninger i det lokale musikklivet. Aktiviteter i faget legger til rette for å utvikle fleksibilitet, evne til samarbeid og til å ta initiativ i skapende prosesser, og bidrar til å forberede elevene til videre studier og til deltakelse i arbeidslivet.

 

Musikk fordypning skal legge til rette for refleksjon, opplevelse av eierskap til musikk, mot til å eksperimentere og evne til å stole på egne ideer og løsninger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang, alene og sammen med andre. Når elevene arbeider sammen mot felles kunstneriske resultater, bidrar faget til å utvikle evne til forhandling, samhandling og toleranse for ulikhet og mangfold.

 

https://www.udir.no/lk20/mus08-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv560