Fravær

Melde fra om dag- og timefravær

Eleven sender melding om fravær samme dag til kontaktlærer og faglærere. For elever under 18 år melder foresatte fravær samme dag via e-post til kontaktlærer. Faglærer endrer til riktig fraværskode for sine timer. Kontaktlærer registrerer eventuelt heldagsfravær.

Dokumentasjon av fravær registreres og godkjennes i VIS når fraværet har funnet sted og du har lagt fram dokumentasjon.

Melde fra om fravær fram i tid

Ved planlegging av et eventuelt framtidig fravær vil det kunne være avgjørende for eleven å vite på forhånd om skolen godkjenner dokumentasjonen. For dette formålet skal du bruke søknadsskjemaet Søknad om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon av fravær og ta vare på svaret skolen gir. Dersom søknaden godkjennes, skal du legge inn fraværet og dokumentasjonen i VIS på forhånd sånn at skolen kan legge på riktig fraværskode og godkjenne fraværet.

Hvis du får godkjent søknad om dokumentasjon av fravær, må du vite at fraværet like fullt blir registrert. Selv om det ikke teller på fraværsgrensen, vil det kunne ha betydning for om skolen kan gi deg karakter i faget. Det gjelder ikke minst dersom du velger å være fraværende på vurderingssituasjoner.

Dersom du ikke får godkjent dokumentasjonen eller mangler dokumentasjon på fravær frem i tid, kan du allikevel velge å være borte fra skolen. Da er det viktig at fraværet ditt ikke overstiger fraværsgrensen på 10% siden det innebærer at du mister karakteren i faget.

Fraværsgrensen

I videregående skole er det en hovedregel om fraværsgrense: Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Uavhengig av om fraværet er dokumentert eller udokumentert, kan stort fravær føre til at lærer og instruktør ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter. Prosedyren finner du her:

Hvordan skal skolene behandle elever som får vedtak om IV (ikke standpunktvurdering med karakter) på grunn av overtrådt fraværsgrense? (PDF, 78 kB)

Elever kan søke om å få fjerna dokumentert fravær, i henhold til §3-45 i forskrift til Opplæringslova. Dette gjøres i VIS i mai. Du kan kun søke om fratrekk for hele dager og kun dersom fraværet er dokumentert.

Du finner utfyllende informasjon om håndtering av fravær her:

 Rogaland fylkeskommune sine nettsider 

nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Retningslinjer for håndtering av fravær (PDF, 301 kB)

Søknad om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon av fravær (DOCX, 42 kB)